ਪੋਸਟਾਂ
Xeat.co.uk ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ।

‪Wishing you all a happy # GaneshChaturthi !! A humble request to all of you to switch to eco-friendly idols and avoid social gatherings amid the global crisis. 🙏 Happiness and prosperity always 😊

ਫੋਟੋਆਂ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ '3o Restaurent Registration' ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।